Omstødelse gaver


6, denne Følelse for Samfundsmoralens Krav viser sig allerede i en Række af de almindelige Bestemmelser om Forbrydelse og Straf, saaledes i Reglerne vind iphone 5s om Strafferettens territoriale Gyldighed, hvor Solidariteten inden det civiliserede Samfund energisk betones; den viser sig i de nye Regler om Nødværge, hvorved.
5, jeg kommer dernæst til den Maade, hvorpaa Getz i sit Straffelovsudkast har løst den anden Vanskelighed, jeg foran har pegt paa Vanskeligheden ved overalt at finde den rette Grænse mellem det strafferetslige Omraade og det, der udelukkende bør være forbeholdt de rent moralske Faktorer.
Enkelte har villet gjøre disse til de enebestemmende i Strafferetten.I denne Henseende opviser særlig det nittende Aarhundrede en betydningsfuld Udvikling, der endnu ikke er afsluttet.I Virkeligheden tager jeg ikke i Betænkning at udtale, at et saadant Arbeide, udført af en enkelt Mand, er noget nær uden sidestykke h&m rabatkode december 2018 i Strafferettens Historie.Men den samme i bedste og ædleste Forstand humane Tendens viser sig ogsaa i en Række af de specielle Straffebud, saaledes i de nye Straffebestemmelser, der sigter til Beskyttelse af Børn og af de socialt eller økonomisk svagere i Samfundet, eller som giver Udtryk for.For Civilprocessens Vedkommende fik han allerede i 1889 det Opdrag som Formand i den kongelige Civilproceskommission at udarbeide Udkast til en ny Rettergangslov for borgerlige Retstvister.Paa mange Punkter betegner de enkelte Paragrafer i Getzs Straffelovsudkast Gjennembrud af nye Retstanker, paa andre ialfald en ny legislatorisk Iklædning af Tanker, hvormed Videnskaben længe har sysselsat sig, og som i den koncise Lovformulering har faaet nyt Lys og nyt Liv.Idet saaledes Getz som Straffelovsreformator heisede den moderne sociale Strafferetsopfatnings Fane, er det dog langt fra, at han optraadte som en radikal Omstyrtningsmand efter de yderligstgaaende Retningers sind Det er ikke det mindst beundringsværdige ved hans store Reformværk, at han med en saa sikker.
Et Hovedpunkt maa jeg dog fremhæve.
Hos sine yderligste Repræsentanter hænger denne Modsætning sammen med en dybtgaaende Meningsforskjel i Henseende til Vurderingen af Straffens Grund og Formaal: Den ældre klassiske Strafferetsskole betragter den under Synspunktet af en Gjengjældelse og søger fortrinsvis at finde en retfærdig Forholdsmæssighed mellem Straffen og Graden.
Det fortjener her ogsaa Opmærksomhed, at en Udlænding den berømte Kriminalist Franz von Liszt, selv en Stilens Mester netop har fremhævet Udkastets ydre Iklædning som et af dets Fortrin.
Det kan nu tilvisse ikke bestrides, at der har været Perioder i Retsstudiets Historie, da denne Forsknings eneste Opgave ansaaes at ligge i Fortolkningen af de til en given Tid gjældende Love, og da dens Betydning derfor blev ligesaa efemer som de Love, hvortil den.Mindetale, holdt i Christiania Videnskabsselskab den 8de November 1901.Den europæiske Lovgivning i det nittende Aarhundrede har været stærkt optaget med at rette paa dette Forhold og gjennemføre en friere, mundtlig Rettergang med delvis Gjenindsættelse af Lægdommerelementet i dets ældre Andel i Retspleien, særlig paa Straffeprocessens Omraade.Verdens første jurister, de romerske, besad den ikke, og de var sig ogsaa dette fuldt bevidst.D a vort Selskab for faa Uger siden samledes i denne Sal for feire Mindet om en af den nyere Tids største Astronomer, berørte den Taler, der i en saa fængslende Skildring oprullede Billedet af Tycho Brahes Livsvandring, hvorledes denne først var bleven sat til.

Sit Udgangspunkt har denne Bevægelse i de af Oplysningstidens Kriminalpolitik reiste Krav.
Den uindviede vil vanskelig ane, hvilken Forening af udstrakt Viden, indgaaende Forskning og intuitiv Skaberevne der ofte aabenbarer sig i en kort Lovparagraf, som.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap