Omstødelse af gaver


For Civilprocessens Vedkommende fik han allerede i 1889 det Opdrag som Formand i den kongelige Civilproceskommission at udarbeide Udkast til en ny Rettergangslov for borgerlige Retstvister.
Og det vil ogsaa her vise sig, at han har formaaet at levere et betydeligt Værk, lige fremragende ved den aandelige Selvstændighed og Oprindelighed, som ved den praktiske Sans, hvorom det vidner.
4, det vilde føre for vidt her endog blot i store omrids at paapege de af disse Modsætninger flydende vidtgaaende Forskjelligheder i Henseende til Opfatningen af de Opgaver, som stilles den legislative Behandling af Strafferetten.
Verdens første jurister, de romerske, besad den ikke, og de var sig ogsaa dette fuldt bevidst.
Idet saaledes Getz som Straffelovsreformator heisede den moderne sociale Strafferetsopfatnings Fane, er det dog langt fra, at han optraadte som en radikal Omstyrtningsmand efter de yderligstgaaende Retningers sind Det er ikke det mindst beundringsværdige ved hans store Reformværk, at han med en saa sikker.Man har dog herved ikke tilstrækkelig vurderet de Vanskeligheder, der beredes Lovforfatteren dels ved de Krav, som flyder af Spørgsmaalsstillingen til Juryen, der ofte nødvendiggjør, at en Række Alternativer i Straffebudet forenes paa en saadan Maade, at de samlet kan forelægges Lagretten, dels ved Kravet.Jeg har søgt saavidt det overhovedet lader sig gjøre i et kort Foredrag at angive Getzs Betydning som Videnskabsmand.Men ogsaa her som paa Strafferettens Omraade har man forsaavidt gjort daarlige Erfaringer.Ved denne Lovgivningsvirksomhed kunde det nu imidlertid ikke undgaaes, at de før berørte Vanskeligheder og Farer ved enhver Lovgivning blev stærkt kjendelige; og dette har bevirket, at de fleste nyere Straffelove har havt en forholdsvis kort Levetid.Han indsaa, at det for at bruge hans egne Ord i et Foredrag, han for nogle Aar siden holdt i den norske Kriminalistforening 7 ikke gik an alene at spørge om, hvad der er strafværdigt og hvilken Straf der passende kan anvendes, uden at bekymre.Et Hovedpunkt maa jeg dog fremhæve.Og den romerske Privatret frembyder et mærkeligt Exempel paa, hvorledes et storartet Bygværk kan opstaa paa Rettens Omraade uden væsentlig støtte af Lovgivningen, blot ved Hjælp af de Materialier, som forskaffes af almengyldige Retstanker, opdagede og benyttede blomster og gaver gurskøy af geniale Bygmestere.
Saa meget større Ære for den Mand, om hvem det med Sandhed kan siges som om Bernhard Getz, at han aldrig i sin Søgen efter Ret og Sandhed lod sig lede bort fra den objektive Forsknings, den ubestikkelige Retsindigheds Vei.
5, jeg kommer dernæst til den Maade, hvorpaa Getz i sit Straffelovsudkast har løst den anden Vanskelighed, jeg foran har pegt paa Vanskeligheden ved overalt at finde den rette Grænse mellem det strafferetslige Omraade og det, der udelukkende bør være forbeholdt de rent moralske Faktorer.
Paa Forfatningslivets Omraade frembyder Englands Historie et lignende Fænomen.
Men paa den anden Side medfører den positive Lovgivning den store Fare, at en begrænset og ufuldkommen Retserkjendelse stivner i Lovsformen og bliver en Hemsko for den levende Rets Udvikling, en Prokrustesseng, hvor de skiftende Livsforholds Behov kommer tilkort.Paa mange Punkter betegner de enkelte Paragrafer i Getzs Straffelovsudkast Gjennembrud af nye Retstanker, paa andre ialfald en ny legislatorisk Iklædning af Tanker, hvormed Videnskaben længe har sysselsat sig, og som i den koncise Lovformulering har faaet nyt Lys og nyt Liv.Da baade selve disse Kræfter og vor Erkjendelse gave til han 14 år og Vurdering af dem er i stadig Bevægelse og Udvikling, vil nødvendigvis enhver Lov have en begrænset Betydning.Getz har ogsaa etsteds med Styrke pegt paa dette og fremhævet, at man paa dette Felt mindre end paa noget andet bør sky Besværet ved altid at holde Lovgivningen paa Høide med Tidens Retsbevidsthed og de Fordringer, som Udviklingen stiller saa meget mere, som uoverlagte.Efter en Menneskealder har de i Regelen været følt som antikverede.

Naar disse Tanker alligevel kan virkeliggjøres i det brogede Virvar af modstridende Kræfter, naar det sædelige Planetsystem bevæger sig med den samme Orden og Harmoni som Himmelens Planetsystem, da ligger deri et mere glimrende Bevis paa den guddommelige Verdensledelse end alt, hvad man kan udlede.
Disse Skrifter vilde i og for sig være tilstrækkelige til at sikre sin Forfatter en betydningsfuld og varig Plads i vor Videnskabs Historie; men i Bernhard Getzs Produktion træder de dog i Skyggen for de store Lovarbeider, der fortrinsvis vil sikre hans Adkomst til.
I denne Henseende opviser særlig det nittende Aarhundrede en betydningsfuld Udvikling, der endnu ikke er afsluttet.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap